Програма курсу “Фінансовий Менеджмент IFA”

40 годин, іспит за бажанням, інформація про курс тут.

«Основи управління фінансами фірми»

 1. Сутність, мета і зміст фінансового менеджменту фірми
 2. Роль фінансового менеджера в структурі управління діяльністю фірми.
 3. Принципи та функції фінансового менеджменту.
 4. Умови функціонування фінансового менеджменту на підприємстві.
 5. Система організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.
 6. Стратегія і тактика: методи і прийоми фінансового менеджменту.

«Фінансове, правове і податкове оточення і забезпечення бізнесу»

 1. Середовище бізнесу – системи права і оподаткування.
 2. Вплив змін зовнішнього середовища на можливість реалізації стратегії розвитку бізнесу.
 3. Податкове планування на підприємстві як метод фінансового менеджменту
 4. Фінансове середовище і фінансове забезпечення бізнесу: фінансові ринки (грошовий ринок, ринок капіталів, ринки фінансових інструментів).
 5. Фінансові інститути (інвестиційні компанії, фінансові посередники, організації, які надають фінансові послуги, банківський сервіс), відсотки і процентні ставки.

«Фінансовий і управлінський облік і звітність як інформаційна база фінансового менеджменту»

 1. Загальна характеристика, мета, завдання, принципи і призначення фінансового та управлінського обліку на підприємстві.
 2. Фінансова звітність – віддзеркалення фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових потоків підприємства.
 3. Презентація фінансової звітності як засіб залучення капіталу.
 4. Управлінська і спеціальна внутрішня звітність підприємства.

«Управління прибутковістю бізнесу»

 1. Сутність понять «доходи», «витрати», «прибуток / збиток».
 2. Види і класифікація витрат (постійні / змінні, прямі / непрямі, умовно-постійні і змішані).
 3. Методи розподілу змішаних витрат на постійні і змінні.
 4. Методи розподілу постійних витрат за видами продукції (АВС – аналіз).
 5. Аналіз і прогнозування беззбиткової діяльності (CVP – аналіз).
 6. Маржинальний дохід, запас фінансової міцності, операційний важіль.

«Бюджетування як інструмент управління робочим капіталом»

 1. Бюджетування в системі фінансового планування. Напрями бюджетування. Види бюджетів.
 2. Бюджет продажів. Бюджет виробництва. Бюджет прямих витрат на матеріали.
 3. Бюджет прямих витрат на оплату праці. Бюджет виробничих накладних витрат. Бюджет накладних витрат. Бюджет запасів готової продукції. Бюджет адміністративних і комерційних витрат.
 4. Складання прогнозного звіту про прибуток. Складання бюджету грошових коштів.
 5. Складання капітального бюджету. Складання прогнозного балансу. Контроль і аналіз бюджетних показників.

«Фінансовий аналіз, діагностика та прогнозування фінансового стану фірми»

 1. Аналіз як функція фінансового менеджменту.
 2. Мета, завдання і методи фінансового аналізу і діагностики фінансового становища фірми.
 3. Аналіз коефіцієнтів (ліквідності, оборотності, фінансової стійкості, ефективності, ринкової активності) – ставимо питання, а не шукаємо відповіді.
 4. Використання результатів аналізу в цілях розробки стратегії і тактики ефективного управління фінансами фірми.

«Основи фінансової математики»

 1. Логіка фінансових операцій. Концепція вартості грошей у часі.
 2. Фактори, що впливають на зміну цінності грошових коштів.
 3. Прості і складні відсотки. Майбутня і справжня вартість грошей
 4. Облік інфляції при оцінці вартості грошей у часі.
 5. Грошові потоки – нарощування і дисконтування.
 6. Ануїтети. Аналіз альтернативних можливостей інвестування грошових коштів на простих прикладах.

«Управління робочим капіталом»

Управління оборотним капіталом

 1. Суть робочого капіталу. Оборотні активи: види і класифікація, основні методи управління.
 2. Операційний цикл підприємства (закупівля, виробництво, зберігання, реалізація).
 3. Короткострокове і довгострокове фінансування оборотних коштів. Розрахунок потреб в робочому капіталі. Управління грошовими коштами та їх еквівалентами
 4. Грошові кошти як найбільш ліквідний актив. Еквіваленти грошових коштів.
 5. Зберігання та управління залишками грошових коштів. Стягнення коштів.
 6. Валютне кредитування покупців. Нові технології бізнесу: електронна комерція, пластикові карти, віртуальні ринки і гроші. Оборотність коштів

Управління грошовими коштами та їх еквівалентами

 1. Управління грошовими коштами і їх еквівалентами,
 2. Контроль над залишком коштів
 3. Управління потоками грошових коштів
 4. Управління інвестиційними та фінансовими потоками
 5. Управління грошовими активами
 6. Бюджет грошових коштів та управління грошовими коштами
 7. Стягнення коштів

Управління дебіторською заборгованістю

 1. Побудова ефективної і прийнятної політики продажів компанії.
 2. Методи стягнення дебіторської заборгованості.
 3. Стимулювання покупців до повернення боргів. Гнучкі контракти.
 4. Аналіз кредитоспроможності клієнтів та резерви неоплачених рахунків.
 5. Оборотність дебіторської заборгованості

Управління товарно-матеріальними запасами

 1. Види і форми існування запасів. Аналіз ризиків, витрат і вигод у зв’язку з використанням запасів.
 2. Контроль запасів на різних стадіях: закупівля, переробка, зберігання, передача на реалізацію.
 3. Розрахунок оптимальної потреби підприємства в запасах.
 4. Розрахунок оптимального обсягу і частоти замовлень. Оборотність запасів.

Кредитно-інвестиційна політика фінансування поточних активів.

 1. Кредитно-інвестиційна політика підприємства.
 2. Кредиторська заборгованість, формування стосунків з кредиторами.
 3. Торгова кредиторська заборгованість. Використання векселів в розрахунках.
 4. Різні умови кредитних продажів. Короткострокові кредити, акредитиви, банківські акцепти, кредитна лінія (овердрафт).
 5. Фінансовий цикл.

«Управління фінансовими активами»

 1. Методи оцінки вартості фінансових активів (балансова, ринкова, внутрішня). Оцінка вартості різних видів облігацій (безстрокових і термінових). Особливості оцінки термінових облігацій (купонних і бескупонних).
 2. Оцінка прибутковості облігацій до погашення і до викупу.
 3. Оцінка вартості простих і привілейованих акцій.
 4. Похідні фінансові інструменти.

«Оцінка вартості капіталу та оптимізація його структури»

 1. Капітал. Компоненти капіталу (власний і позиковий).
 2. Методи і моделі оцінки вартості окремих видів капіталу: вартість позикового і власного капіталу, привілейованих акцій.
 3. Середньозважена вартість капіталу – використання результату і ухвалення рішень.
 4. Фінансовий леверидж.
 5. Оптимізація структури капіталу залежно від впливу різних чинників на його вартість.
 6. Управління власним і позиковим капіталом. Емісійна та дивідендна політика.
 7. Складання графіків повернення позикових коштів.

«Аналіз інвестиційних проектів»

Критерії оцінки ефективності середньострокових і довгострокових інвестиційних проектів

 1. Інвестиційний проект, поняття, види. Технологія планування інвестиційних проектів.
 2. Методи аналізу інвестиційних проектів (чиста приведена вартість, прибутковість, термін окупності, внутрішня ставка прибутковості) і ухвалення рішень про інвестування, облік додаткових чинників.
 3. Контроль виконання плану реалізації інвестиційних проектів.

Аналіз і управління ризиками інвестиційних проектів

 1. Оцінка проектів з нерівними термінами реалізації.
 2. Невизначеність і ризик – як працювати в таких умовах?
 3. Показники, методи оцінки і способи зниження ризиків інвестиційних проектів.
 4. Керуючі опціони.