Програма курсу “Фінансовий Менеджмент IFA”

40 годин, іспит за бажанням, інформація про курс тут.

1. Основи управління фінансами компанії

 1. Сутність, мета і зміст фінансового менеджменту фірми
 2. Роль фінансового менеджера в структурі управління діяльністю фірми.
 3. Принципи та функції фінансового менеджменту.
 4. Умови функціонування фінансового менеджменту на підприємстві.
 5. Система організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.
 6. Стратегія і тактика: методи і прийоми фінансового менеджменту.

2. Фінансове, правове і податкове оточення і забезпечення бізнесу

 1. Середовище бізнесу – системи права і оподаткування.
 2. Вплив змін зовнішнього середовища на можливість реалізації стратегії розвитку бізнесу.
 3. Фінансове середовище та фінансове забезпечення бізнесу: фінансові ринки (грошовий ринок, ринок капіталів, ринки фінансових інструментів), фінансові інститути (інвестиційні компанії, фінансові посередники, організації, що надають фінансові послуги, банківський сервіс), відсотки та процентні ставки.

3. Фінансовий і управлінський облік і звітність як інформаційна база фінансового менеджменту

 1. Загальна характеристика, мета, завдання, принципи і призначення фінансового та управлінського обліку на підприємстві.
 2. Фінансова звітність – віддзеркалення фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових потоків підприємства.
 3. Презентація фінансової звітності для залучення капіталу.
 4. Управлінська і спеціальна внутрішня звітність підприємства.

4. Фінансовий аналіз, діагностика та прогнозування фінансового стану фірми.

 1. Аналіз як функція фінансового управління.
 2. Мета, завдання та методи фінансового аналізу та діагностики фінансового стану фірми.
 3. Аналіз коефіцієнтів (ліквідності, оборотності, фінансової стійкості, ефективності, ринкової активності) – задаємо питання, а не шукаємо відповіді.
 4. Використання результатів аналізу з метою розробки стратегії та тактики ефективного управління фінансами фірми.

5. Основи фінансової математики

 1. Логіка фінансових операцій. Концепція вартості грошей у часі.
 2. Фактори, що впливають на зміну цінності грошових коштів.
 3. Прості і складні відсотки. Майбутня і справжня вартість грошей
 4. Облік інфляції при оцінці вартості грошей у часі.
 5. Грошові потоки – нарощування і дисконтування.
 6. Ануїтети. Аналіз альтернативних можливостей інвестування грошових коштів на простих прикладах.

6. Управління прибутковістю бізнесу

 1. Сутність понять «доходи», «витрати», «прибуток / збиток».
 2. Види і класифікація витрат (постійні / змінні, прямі / непрямі, умовно-постійні і змішані). Методи розподілу змішаних витрат на постійні і змінні.
 3. Методи розподілу постійних витрат.
 4. Аналіз і прогнозування беззбиткової діяльності (CVP – аналіз).
 5. Моделі попроцесної собівартості та пропускної спроможності.

7. Управління робочим капіталом

Основи управління робочим капіталом фірми

 1. Суть робочого капіталу. Оборотні активи: види і класифікація, основні методи управління.
 2. Операційний цикл підприємства (закупівля, виробництво, зберігання, реалізація).
 3. Короткострокове і довгострокове фінансування оборотних коштів.
 4. Розрахунок потреб в робочому капіталі.

Управління грошовими коштами та їх еквівалентами

 1. Кошти як найбільш ліквідний актив.
 2. Еквіваленти коштів.
 3. Зберігання та управління залишками коштів.
 4. Стягнення коштів.
 5. Грошове кредитування покупців.
 6. Фінансовий цикл.

Управління дебіторською заборгованістю

 1. Побудова ефективної і прийнятної політики продажів компанії.
 2. Методи стягнення дебіторської заборгованості.
 3. Стимулювання покупців до повернення боргів. Гнучкі контракти.
 4. Аналіз кредитоспроможності клієнтів та резерви неоплачених рахунків.

Управління товарно-матеріальними запасами

 1. Види і форми існування запасів. Аналіз ризиків, витрат і вигод у зв’язку з використанням запасів.
 2. Контроль запасів на різних стадіях: закупівля, переробка, зберігання, передача на реалізацію.
 3. Оптимальний розмір поставки та точка поновлення замовлення на поставку запасів.

8. Оцінка грошових потоків

 1. Грошові потоки: види та характеристика.
 2. Управління грошовими потоками для різних видів діяльності.
 3. Розробка політики та програм оптимізації грошових потоків підприємства.

9. Фінансування активів

 1. Кредитно-інвестиційна політика підприємства.
 2. Кредиторська заборгованість, формування відносин із кредиторами.
 3. Торговельна кредиторська заборгованість.
 4. Різні умови кредитного продажу.
 5. Фінансовий цикл.

10. Управління фінансовими активами

 1. Методи оцінки вартості фінансових активів (балансова, ринкова, внутрішня).
 2. Оцінка вартості різних видів облігацій (безстрокових та термінових).
 3. Особливості оцінки термінових облігацій (купонних та без купонних).
 4. Оцінка прибутковості облігацій до погашення та до викупу.
 5. Оцінка вартості простих та привілейованих акцій.

11. Портфельний аналіз та управління фінансовими ризиками.

 1. Процес формування портфеля фінансових інвестицій.
 2. Якість фінансових інструментів. Оцінка окремих фінансових інструментів інвестування.
 3. Методи керування портфелем фінансових інвестицій.
 4. Методи керування фінансовими ризиками.
 5. Похідні фінансові інструменти.

12. Оцінка вартості капіталу та оптимізація його структури

 1. Капітал. Компоненти капіталу (власний і позиковий).
 2. Методи і моделі оцінки вартості окремих видів капіталу: вартість позикового і власного капіталу, привілейованих акцій.
 3. Середньозважена вартість капіталу – використання результату і ухвалення рішень. Фінансовий леверидж.
 4. Оптимізація структури капіталу залежно від впливу різних чинників на його вартість.
 5. Управління власним і позиковим капіталом. Емісійна та дивідендна політика.
 6. Складання графіків повернення позикових коштів.

13. Критерії оцінки ефективності середньострокових та довгострокових інвестиційних проектів

 1. Інвестиційний проект, концепція, види. Технологія планування інвестиційних проектів.
 2. Оцінка та вибір інвестиційних проектів.
 3. Методи аналізу інвестиційних проектів (чиста приведена вартість, прибутковість, термін окупності, внутрішня ставка прибутковості) і ухвалення рішень про інвестування.

14. Аналіз і управління ризиками інвестиційних проектів

 1. Невизначеність і ризик – як працювати в таких умовах?
 2. Аналіз чутливості інвестиційного проекту.
 3. Оцінка проектів з нерівними термінами реалізації.