Програма курсу “Техніка прийняття фінансових та управлінських рішень”.

Модуль 1
Облік – універсальна мова бізнесу.

Тема 1. Роль та місце систем обліку в управлінні компанією.
Тема 2. Базові економічні елементи: активи, зобов’язання, доходи, витрати, власний капітал.
Тема 3. Зміст та суть Балансу, Звіту про Прибутки та Збитки, Звіту про рух Грошових коштів.
Тема 4. Аналіз та оцінка фінансово-економічного стану компанії.

Проміжний результат: розуміння цілей фінансового обліку; взаємозв’язків господарських подій та фінансових результатів; відхилення прибутку від чистого грошового потоку; двоєдиної суті активів та джерел їх формування; формування навичків експрес-аналізу фінансової звітності підприємств.

Модуль 2
Управління прибутковістю.

Тема 5. Відмінність управлінського обліку від бухгалтерського. Цілі класифікації витрат.
Тема 6. Класифікація витрат для визначення фінансового результату: витрати на продукцію та витрати періоду; прямі та непрямі витрати; змінні та постійні витрати; технологічно верифіковані та накладні.
Тема 7. Логіка, цілі та практичне застосування різних моделей формування собівартості: маржинальна собівартість та розрахунок точки беззбитковості.
Тема 8. Повна виробнича собівартість та проблема розподілу накладних витрат. Попроцесна модель формування собівартості (Activity Based Costing) як основа для Activity Based Management.

Проміжний результат: розуміння взаємозв’язку між вибором моделі формування собівартості продуктів та оцінкою його ефективності; вплив облікової політики на ціноутворення; використання моделі взаємозв’язку витрат-обсягів виробництва та прибутку при прийнятті операційних рішень.

Модуль 3
Врахування витрат для прийняття операційних рішень. Альтернативна ціна.

Тема 9. Обмеження ключового ресурсу та складання виробничої програми з метою максимізації прибутку.
Тема 10. Сучасний підхід до формування мети бізнесу (Іліяху Голдрат) та складання виробничої програми з метою максимізації грошового потоку. Пропускна здатність та коефіцієнт продуктивності.
Тема 11. Прийняття короткострокових управлінських рішень: виробляти самому чи купувати над ринком; розширювати чи скорочувати продуктову лінійку; прийняти або відхилити спеціальне замовлення та ін. Альтернативна вартість та релевантні грошові потоки.

Проміжний результат: розуміння послідовності кроків при ухваленні операційних управлінських рішень; формування навичок кількісної та якісної оцінки прийнятих рішень; уміння правильно класифікувати релевантні витрати з урахуванням альтернативної вартості.

Модуль 4
Управління робочим капіталом та фінансовий цикл.

Тема 12. Операційний та фінансовий цикл компанії. Вплив оборотності на ефективність бізнесу.
Тема 13. Управління запасами: обґрунтування оптимального залишку запасів, економічно обґрунтований обсяг постачання, точка відновлення замовлення, організація контролю та зберігання запасів. Правило Парето.
Тема 14. Управління розрахунками та кредитна політика: побудова процедури оцінки кредитної надійності клієнтів, розрахунок доцільних фінансових знижок, взаємозв’язок усіх складових робочого капіталу.

Проміжний результат: перенесення фокусу управління на максимізацію чистого грошового потоку; вміння швидко оцінити вплив прийнятих управлінських рішень на майбутній грошовий потік підприємства; розрахунок оптимального розміру замовлення на постачання запасів; оцінка економічної привабливості фінансових знижок.

Модуль 5
Інструменти оцінки (оцифровки) ринку. Ціноутворення.

Тема 15. Оцінка попиту у довгостроковій перспективі. Оцінка попиту у короткостроковій перспективі. Опис попиту (сегментація ринку).
Тема 16. Оцінка збутової структури ринку. Організація збуту.
Тема 17. Оцінка позиції компанії на ринку. Постановка короткострокових цілей.
Тема 18. Ціноутворення. Стратегії ціноборозкладання. Методики ціноутворення: оцінка споживчої цінності, цільовий прибуток, ринкова премія тощо.

Проміжний результат: формування навичок оцінки попиту у довгостроковій та середньостроковій перспективі, а також планування обсягів продажу; вміння обґрунтовувати економічну доцільність збутових та маркетингових витрат; вміння обирати доречну стратегію ціноутворення.

Модуль 6
Бюджетування та моделювання.

Тема 19. Функції та задачі бюджетування. Постановка цільових показників. Ролінгові бюджети, ієрархія встановлення показників (згори – донизу або знизу – догори), обґрунтування величини показника (від досягнутого, ZBB). Переваги та недоліки кожного з підходів.
Тема 20. Взаємозв’язок основних компонентів маркетингу та стратегії ціноутворення.
Тема 21. Покрокова модель складання бюджету та вплив усіх змінних на кінцевий результат. Комплексна задача: «Початковий бюджет» на складання проміжних бюджетів: продажів, виробництва, собівартості, закупівлі та ін., а також підсумкових форм: Плану Прибутку та Збитків, Бюджету Руху Грошових Коштів. Оцінка відповідності розробленого бюджету встановленим критеріям.
Тема 22. Практична робота зі складання зміненого бюджету. Кожна команда внесе окремі коригування до «Початкового бюджету» із застосуванням підходу Zero Based Budgeting (Бюджетування з нуля) та оцінить вплив конкретної пропозиції на кінцевий фінансовий результат роботи всієї компанії.

Проміжний результат: розуміння взаємозв’язку всіх економічних показників та ролі кожного менеджера у досягненні поставлених планів; формування цілісної моделі бізнесу компанії та здатності ідентифікувати драйвери зростання.

Модуль 7
Оцінка ефективності роботи окремих структурних підрозділів компанії

Тема 23. Види підрозділів та показники оцінки ефективності роботи підрозділів (ROI, RI, EVA, EBITDA, ROMI, відсоток зваженої дистрибуції та ін.)
Тема 24. Трансферне ціноутворення, підходи для досягнення узгодженості загальнокорпоративних цілей із цілями окремих структурних підрозділів.
Тема 25. Збалансована система показників як інструмент стратегічного контролю.

Проміжний результат: розуміння відмінностей центрів фінансової відповідальності; вміння ідентифікувати причини конфлікту інтересів окремих підрозділів та групи в цілому; вибір мотивуючих показників з метою оцінки ефективності роботи підрозділів.

Модуль 8
Оцінка інвестиційних проектів.

Тема 26. Відмінність інвестиційних проектів від операційних; визначення релевантних грошових потоків проекту.
Тема 27. Економічна оцінка інвестиційних проектів. Вартість капіталу. NPV, IRR, строк окупності та ін.
Тема 28. Оцінка ризиків: аналіз чутливості, очікувана вартість, дерево прийняття рішень, TARA.

Проміжний результат: вміння розраховувати основні показники з метою оцінки економічної доцільності інвестиційних проектів; вміння ідентифікувати та оцінювати ризики, а також презентувати результати оцінки інвестиційних проектів.

Очікувані остаточні результати:
  • Формування економічного способу мислення, вміння оцінювати наслідки прийняття рішень на різних рівнях управління бізнесом;
  • Поліпшення внутрішньокорпоративної комунікації; підвищення ефективності та результативності роботи в командах;
  • Поліпшення якості комунікацій між власниками та найманими менеджерами.