Трансформація фінансової звітності за вимогами МСФЗ| 18-19.11.21

Семінар для бухгалтерів, фінансових директорів, аудиторів, внутрішніх аудиторів, аналітиків підприємств, страхових компаній та банків, а також для всіх фахівців, які пов’язані зі складанням, перевіркою та використанням фінансової звітності з МСФЗ.

У програмі:

День 1

1. Організаційно-методичне забезпечення процесу трансформації.
1.1. Структура та статус МСФЗ. Цілі та сфера їх застосування.
1.2. Компоненти фінансових звітів. Загальні вимоги до структури та форматів фінансових звітів.
1.3. Загальні рекомендації щодо підготовки облікової політики, робочого плану рахунків, форм первинних документів. 
1.4.Вимоги до інформації, що підлягає розкриттю у фінансовій звітності. 

 2.Загальний підхід до процесу трансформації фінансових звітів. 
2.1. Переваги та недоліки різних моделей трансформації.
2.2. Методика складання коригуючих записів.
2.3. Складання та використання трансформаційної таблиці. 

3.Трансформація Звіту про фінансовий стан (Балансу).
3.1. Вибір формату Звіту про фінансовий стан (Балансу).
3.2. Визначення причин та наслідків коригувань, зумовлених застосуванням національних стандартів.
3.3. Визнання та рекласифікація активів та зобов’язань (на прикладі необоротних активів). 
3.4. Коригування балансової вартості активів та зобов’язань відповідно до вимог МСФЗ (на прикладі необоротних активів). 
3.5.Приклади складання зауважень на основі трансформованих даних балансу українського підприємства. 

День 2

1.Трансформація Звіту про фінансові результати. 
1.1. Вибір формату звіту про прибуток і збитки та інший сукупний дохід.
1.2. Визнання доходів та витрат відповідно до МСФЗ, основні відмінності у вимогах П(С)БО та МСФЗ. 
1.3. Коригування показників звіту про фінансові результати та їх відображення у робочій таблиці. 
1.4. Рекласифікація статей звіту про прибутки та збитки відповідно до вимог МСБО 1. 
1.5. Приклади складання приміток на основі трансформованих даних звіту про фінансові результати українського підприємства. 

2.Розкриття інформації про власний капітал відповідно до вимог МСФЗ. 
2.1. Перелік основних вимог до розкриття інформації про власний капітал у балансі та приміток до фінансових звітів.
2.2. Формування трансформаційних записів у робочій таблиці для коригування показників звіту про власний капітал.

3.Складання Звіту про рух коштів.
3.1. Класифікація грошових потоків.
3.2. Методи складання звіту про рух коштів відповідно до МСБО.

4.Основні положення МСФЗ 1 “Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності”.

Після семінару Ви зможете::
оптимально організовувати процес трансформації звітності у своїй компанії;
трансформувати звітність за національними стандартами у формат МСФЗ.

Викладають:

Оксана Небильцова

Кандидат економічних наук, професор кафедри міжнародного обліку і аудиту Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана, співробітництво з бізнес-школою ECIDEC (Франція) по підготовці магістрів з бізнес-адміністрування (МВА), бізнес-тренер і консультант з питань бухгалтерського обліку, обліку за МСФЗ, GAAP USA.

Рената Коршикова

Сертифікований викладач ТОВ «Business Education Solutions», кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана , кращий міжнародний бізнес-тренер з МСФЗ в 2011 році (за версією IFA, Великобританія), консультант з питань бухгалтерського обліку, обліку за МСФЗ, управлінського обліку, DipIFR.